មហាមិត្ត
Friends Never Die
មហាមិត្ត
Romance, Action, 2012

Authorize to start watching please

Watch Trailer

មហាមិត្ត

Friends Never Die

IMDb6.7
2012 year
Thailand
Romance, Action
103 mins, PG-13
Description
More materials
រឿងរ៉ាវនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងមិត្តភក្តិពីរនាក់, ពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងសង្គមក្មេងទំនើង។ Story of friendship between two friends, that misleads them to be involved in a gangster society.
Read more