កម្មវិធី Carpool

កម្មវិធី Carpool
2017 year
Cambodia
15 mins, G
Description
តារាចម្រៀងវ័យក្មេងម្នាក់បានធ្វើកម្មវិធីនៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់ជាមួយតារាចំរៀងម្នាក់ទៀត។ ពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពួកគាត់បានបុកសត្វឆ្កែមួយ ហើយក៏ព្យាយាមជួយសង្គ្រោះសត្វឆ្កែនោះ។ ពួកគាត់បានយកឆ្កែទៅពេទ្យសត្វមួយ ប៉ុន្តែពេទ្យសត្វនោះគាត់ព្រមជួយ ប្រសិនបើពួកគាត់ច្រៀងអោយគាត់ស្តាប់។ ពួកគាត់ក៏ច្រៀងបណ្តើរខណៈពេលដែលពេទ្យសត្...
Original title: Carpool
Languages: Khmer

Recommended