ល្បុក្កតោ ចម្លែក

ល្បុក្កតោ ចម្លែក
Soyo: 8.4
2015 year
Cambodia
105 mins, G
ព្រោះគុំនុំធ្វើអោយមនុស្សស្អប់គ្នា ពីឪពុករហូតដល់កូន ហើយសូម្បីតែភូមិរបស់ពួកគេរស់នៅក៏ចែកបក្សពួកគ្នា។ ដូច្នេះហើយទើបថ្ងៃមួយពួកគេសម្រេចចិត្តធ្វើការប្រកួតគុនល្បុក្កតោ​៕
Original title: Bokator Jomlaek
Languages: Khmer

Recommended