ការណាត់ជួបមួយ

ការណាត់ជួបមួយ
2017 year
Cambodia
12 mins, G
Description
អ្នកសុំទានបានបើកម៉ូតូឆ្លងកាត់ផ្ទះល្វែងមួយ ជាកន្លែងបុរសម្នាក់កំពុងនិយាយតាមអនឡាញទៅនារីម្នាក់ ដែលបានធ្វើការណាត់ជួបគ្នាជាសំងាត់តាមរយៈកម្មវិធីមួយដែលរៀបចំដោយ iMatch ដែលជាទីភ្នាក់ងារស្វែងរគូរស្រក។ ពួកគេនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះ - និងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ - ពួកគេនិយាយពីការលំបាកក្នុងការស្វែងរកដៃគូ។ ...
Original title: Blind Date
Languages: Khmer

Recommended