តំណាលរឿងព្រឺព្រួចនៅបាងកក

Rate

តំណាលរឿងព្រឺព្រួចនៅបាងកក

2019 year
Thailand
Trailer
2 mins, G
តំណាលរឿងព្រឺព្រួចនៅបាងកក Bangkok Dark Tales ទាំងអស់គ្នា។ សាច់រឿងដ៏រន្ធត់ញាប់ញ័រ៣ក្នុងភាពយន្ដតែមួយនឹងធ្វើឲ្យរង្គើអស់កៅអីរោងភាពយន្ដ។
Original title: Bangkok Dark Tales
Languages: Khmer