អាប

អាប
Soyo: 8.6
2004 year
Cambodia
127 mins, G
នារីម្នាក់ត្រូវបានក្រុមក្មេងពាលធ្វើបាបហើយនៅក្នុងរាត្រីនោះនាងបានក្លាយទៅជាអ្នកស្នងទាយាទអាប។ នាងរងចាំអស់រយះពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីធ្វើការសងសឹកជាមួយមនុស្សដែលបានធ្វើបាបនាង ​ខណ្ឌពេលនោះមានក្រុមនិស្សតទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅភូមិរបស់នាង....
Original title: Arb
Languages: Khmer

Recommended