មហិច្ចតា

មហិច្ចតា
2009 year
Cambodia
164 mins, G
ភាពលោភលន់ នាំមនុស្សជាច្រើនធ្លាក់ក្នុងក្ដីវិនាសអន្ដរាយ។ ដូចក្នុងរឿង មហិច្ចតា បានឆ្លុះបញ្ជាំងនៅសម័យបុរាណ។ មនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅសម័យកាលនោះ ព្រោះតែមានការជំពាក់បាបកម្មគ្នា ទើប១០០ឆ្នាំក្រោយ ពួកគេបានមកទូរទាត់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀត។
Original title: Ambition
Languages: Khmer

Recommended