អាកុក អាច្រវា

អាកុក អាច្រវា
Soyo: 9.2
2016 year
Cambodia
106 mins, G
អាកុក និងអាច្រវ៉ាជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នា (ម្តាយវា ៣ឆ្នាំបានកូន២នាក់ហ្នឹង)។ វាកំព្រាឪពុកតាំងពីអាយុ៥ឆ្នាំ។ វារស់នៅជាមួយម្តាយ ពួកវាទាំងពីរមិនចេះធ្វើអីក្រៅពីដើរលេង និងបំផ្លាញទ្រព្យម្តាយវាប៉ុណ្ណោះ។ សំណាងល្អម្តាយវាជាអ្នកមានល្មមក្នុងភូមិ។ ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅស្រុកស្ទើក្លាយជាកន្លែងពួកវាស្នាក់នៅទៅហើយ ព្រោះពួកវាឧស...
Original title: Akok Achrava
Languages: Khmer

Recommended