ស្រមោលវីយូឡុង

ស្រមោលវីយូឡុង
Soyo: 9.2
2003 year
Cambodia
105 mins, G
សំនៀងជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់បានលង់ស្នេហ៍សិស្សស្រីលេងវីយូឡុងរៀនថ្នាក់ជាមួយគ្នា។ ឪពុកមា្ដយធារីក៍បានដឹងរឿងរបស់ពួកគេ រួចព្យាយាមបំបែកពួកគេទាំងពីរអ្នក។ ទោះបីយ៉ាងណាពួកគេនៅតែតស៊ូជំនះនូវ ស្នេហាប្រកាន់វណ្ណះមួយនេះ។
Original title: The Shadow Of Violin
Languages: Khmer

Recommended