សំពោងសក់ធំ

សំពោងសក់ធំ
Soyo: 9.4
2004 year
Cambodia
83 mins, G
នៅក្នុងភូមិមួយមាននារីម្នាក់ មានសក់សំពោងខុសពីគេ ហើយអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាតែងតែចោតនាងជាព្រាយបិសាច។ ថ្ងែមួយពួកបុរសក្នុងភូមិបានធ្វើបាបនាង នាងបានស្លាប់ ប៉ុន្ដែនាងបន្ដរស់នៅជាមួយបុរសដែលនាងស្រលាញ់ ឈ្មោះផន ហើយនាងក៍ចាប់ផ្ដើមសងសឹកអ្នកដែលធ្វើបាបនាងវិញ។
Original title: Somporng Sakthom
Languages: Khmer

Recommended