សង្សារខ្ញុំអាប

សង្សារខ្ញុំអាប
Soyo: 7.8
2012 year
Cambodia
131 mins, G
ដោយសារតែខ្លាចកូនស្រីរបស់ខ្លួនស្នងទាយាទអាប រំចង់ក៏បញ្ចូននាងសុ​នីតាអោយទៅនៅភ្នំពេញ។ ​ចំនែកសាមិតជាអ្នកនៅភ្នំពេញហើយត្រូវជាសង្សារសុនីតា។ ដោយសារមានការឈ្នានីញពីមិត្តភក្ភិរបស់នាងនិងជនពាលនៅក្នុងសាលាទើបម្ដាយនាងសុនីតាតាមមកភ្នំពេញដើម្បីជួយកូនរបស់ខ្លូន។
Original title: Sangsa Khnom Arb
Languages: Khmer

Recommended