រដឺនមានស្នេហ៍

រដឺនមានស្នេហ៍
Soyo: 9.0
2010 year
Cambodia
102 mins, G
សយជាប្អូនស្រីរបស់សូលីដា ដោយសារចង់ដឹងពីរការស្លាប់របស់បងស្រី, នាងបានសំរេចចិត្តចូលបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកបំរើនៅក្នុងផ្ទះមួយដែលនាងសង្សយ័ថាមានជាប់ពាក់ពន្ធក្នុងការស្លាប់បងស្រីរបស់នាង។
Original title: Roden Mean Sneh
Languages: Khmer

Recommended