ភ្លើងឆេះអាប

ភ្លើងឆេះអាប
Soyo: 8.6
2000 year
Cambodia
93 mins, G
នៅភូមិដាច់ស្រយាលមួយ ពោលពេញទៅដោយអំពើអាបធ្មប់ គុំនំឈ្នានីស ម្ដនអាគម៍ មិនចេះចប់មិនចេះហើយ។ ដូច្នេះហើយទើបធ្វើអោយនារីក្រមុំម្នាក់ទទួលរងការធ្វើបាបពីអ្នកភូមិដោយសារតែមានម្ដាយជាអាប។
Original title: Pleurng Ches Arb
Languages: Khmer

Recommended