ភាគហ៊ុនបេះដូង

ភាគហ៊ុនបេះដូង
Soyo: 7.1
2002 year
Cambodia
119 mins, G
និស្សិតក្រីក្រម្នាក់បានចេញពីស្រុកកំណើតដើម្បីបន្ដការសិក្សានៅភ្នំពេញ។ ជីវិតរស់នៅភ្នំពេញធើ្វអោយសានស្គាល់នារីម្នាក់ឈ្មោះរាជនី អ្នកទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងស្នេហា ប៉ុន្ដែស្នេហាមួយនេះត្រូវបានរារាំងដោយជនទីបី ស្នេហាត្រីកោណមួយនេះ ធ្វើអោយពួកគេមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំង។
Original title: Pheak Hun Besdong
Languages: Khmer

Recommended