ប៉ីនាងល័ក្ខ

ប៉ីនាងល័ក្ខ
Soyo: 8.6
2005 year
Cambodia
124 mins, G
នៅក្នុងគ្រួសារមួយមានឪពុកជាអ្នកលេងចាបុីដោយសារខ្ចីបំណុលសេដ្ធីហើយគ្មានប្រាក់សង ទើបសេដ្ធីយកនាងបីុមកធ្វើជាអ្នកបំរើ។ នាងបីុត្រូវបែកពីគ្រួសារ ហើយថែមទាំងទទួលរងការធ្វើបាបពីប្រពន្ធរបស់សេដ្ធីនទៀត មិនតែប៉ុណ្ណោះ ពេលនាងរស់នៅក្នុងផ្ទះសេដ្ធី នាងបានជួបសង្សាររបស់នាង ប៉ុន្ដែសង្សាររបស់នាងក្លាចទៅជាគូដណ្ដឹងកូនស្រីរបស់សេដ្ធីទៅវិញ។
Original title: Pey Neang Leak
Languages: Khmer

Recommended