ខ្ទមមរណះ

ខ្ទមមរណះ
Soyo: 8.2
2000 year
Cambodia
96 mins, R
កាលពីយូរលូងណាស់មកហើយ មានគូរស្នេហ៍មួយគូររស់នៅក្នុងខ្ទមដាច់ស្រយាលពីភូមិ ហើយពួកគេទាំងពីរត្រូវបានក្រុមចោលសំលាប់នៅក្នុងខ្ទមនោះ។ ប៉ុន្ដែពេលនេះមានអ្វីកើតឡើង នៅពេលដែលក្រុមនិស្សិតមួយក្រុមចុះស្រាវជ្រាវនៅទីនោះ.....?
Original title: K'torm Moronak
Languages: Khmer

Recommended