កំពូលក្បាច់គុណល្បុក្តតោ

កំពូលក្បាច់គុណល្បុក្តតោ
Soyo: 9.3
2004 year
Cambodia
125 mins, G
ក្បាច់គុណល្បុក្តតោ ជាក្បាច់គុណដែលល្បីល្បាញរបស់ដូនតា ដូច្នេះហើយនៅភូមិមួយមានបុរសពីរអ្នកបានប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ក្បាច់គុណល្បុក្តតោដើម្បីប្រកួតយកជ័យជនះ ប៉ុន្ដែពួកគេត្រូវជួបឧបស្គកជាច្រើន ហើយលាយឡំជាមួយស្នេហាល្វីងជូរចត់ផងដែល។
Original title: Kom Pul Kbach Kun Bokator
Languages: Khmer

Recommended