ចំណងនិស្ស័យ

ចំណងនិស្ស័យ
Soyo: 9.1
2006 year
Cambodia
110 mins, G
មាននារីក្រមុំម្នាក់ចាកចេញពីស្រុកកំណើត មកកាន់ទីក្រុងដើម្បីគេចពីឪពុកចុងចិត្តកំណាច ។ នាងបានស្វែងរកផ្ទះអ៊ុំរបស់នាងនៅភ្នំពេញ ក៍បានជួបនិងបុរសម្នាក់ឈ្មោះដាវុធ តាំងពីពេលនោះមក ពួកគេបានស្គាល់គ្នាហើយនាងក៍បានចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មី នៅលើទឹកដីទីក្រុង។
Original title: Chomnorng Nisai
Languages: Khmer

Recommended