ប្រមាត់ប្រម៉ង់

ប្រមាត់ប្រម៉ង់
Soyo: 9.6
2005 year
Cambodia
92 mins, G
នៅភូមិដាច់ស្រយាលមួយ មានរឿងគួរអោយភយ័ខ្លាច តើអ្នកដឹងទេ អោយតែម៉ោងបួនឬប្រាំល្ងាច អ្នកភូមិទាំងអស់គឺត្រូវតែនាំគ្នាចូលក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ បើមិនដូច្នេះទេពួកគេនិងត្រូវប្រមាត់ប្រម៉ង់ចាប់យកទៅធ្វើជាចំនីមិនខាត តើមានរឿងរន្ធត់អ្វីកើតឡើងនៅពេលរាត្រីដ៏សែនស្ងាត់...?
Original title: Bro Mab Bro Mang
Languages: Khmer

Recommended