ធ្លាក់បាក់ឌុប

ធ្លាក់បាក់ឌុប
Soyo: 7.2
2021 year
Cambodia
54 mins, G
រឿងធ្លាក់បាក់ឌុបនិយាយអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ សុជាតិ ដែលប្រលងធ្លាក់បាក់ឌុបដោយសារការធ្វើប្រហែសក្នុងការសិក្សា និង មើលស្រាលការប្រលងបាក់ឌុប។ សុជាតិបានបាត់បង់ជំនឿចិត្តចង់ឈប់រៀន តែឪពុករបស់គាត់បានរកគ្រប់វិធីដើម្បីអោយសុជាតិអាចមានសមត្ថភាពប្រលងជាប់បាក់ឌុបវិញ ដោយបានជួលអ្នកគ្រូក្រមុំម្នាក់ មកបង្រៀនគេដល់ផ្ទះដើម្បីអោយគេមានជំនឿចិត្តឡើងវិញ។ តើសុជាតិនឹងទៅជាយ៉ាងណា? តើអ្នកគ្រូក្រមុំអាចជួយសុជាតិប្រលងបាក់ឌុបជាប់ដែរឬទេ?
Original title: F-Man
Languages: Khmer

Recommended