ជើងហោះហើរ 407
407 Dark Flight
ជើងហោះហើរ 407
Horror, 2012

Authorize to start watching please

Watch Trailer

ជើងហោះហើរ 407

407 Dark Flight

IMDb4.2
2012 year
Thailand
Horror
105 mins
Description
More materials
ជើងហោះហើរ៤០៧ ជាជើងហោះហើរដ៏អាថ៌កំបាំង មនុស្សនៅក្នុងយន្តហោះទាំងអស់បែកជាមានអារម្មណ៍ចំនែក នៅពេលយន្ដហោះចាប់ផ្ដើមឡើង។​ មិនយូរប៉ុន្មានវិញ្ញាណខ្មោចបានវាយប្រហារ​ ហើយមនុស្សនៅក្នុងយន្ដហោះចាប់ផ្ដើមស្លាប់ម្ដងម្នាក់ៗ៕
Read more